Voorwaarden

1. DEFINITIE

(a) In deze voorwaarden
‘Het bedrijf’ verwijst naar Tristel Solutions Limited
‘De klant’ verwijst naar de vennootschappen of andere instantie waarmee het bedrijf contracten afsluit.
‘Goederen’ verwijst naar de producten die door het bedrijf worden geleverd volgens het contract.

(b) De titels in deze voorwaarden zijn uitsluitend voor gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.

(c) ‘Contract’ verwijst nar het contract tussen de klant en het bedrijf.

2. ALGEMEEN

(a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op het contract met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden die zijn opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in een bestelling, brief, contractvorm of andere communicatie die door de klant naar het bedrijf wordt verzonden. Er zijn geen andere voorwaarden van toepassing, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend door een directeur van het bedrijf.

(b) Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u niet hebt vertrouwd op enig advies of verklaring van het bedrijf dat niet schriftelijk is bevestigd. De klant doet afstand van elk recht dat zij zou hebben met betrekking tot enig ander advies of andere verklaring.

3. OFFERTES

(a) Iedere offerte die door het bedrijf wordt aanboden met betrekking tot de goederen is slechts een uitnodiging. Bestellingen worden niet geplaatst op basis van een offerte. Offertes zijn niet bindend totdat deze door de onderneming is aanvaard.

4. PRIJZEN

Tenzij anders vermeld in het contract of op de huidige prijslijst van het bedrijf:-

(a) De prijs van de goederen is exclusief BTW, die tegen het toepasselijke tarief in rekening wordt gebracht;

(b) De prijs van de goederen is ‘ex-works’;

(c) Indien de prijs is vermeld in de offerte van het bedrijf op basis van de aangegeven productieruns en/of specifieke leveringsperioden, behoudt het bedrijf het recht om de prijs van de goederen aan te passen als de klant andere hoeveelheden bestelt dan aangegeven en/of een andere leveringsperiode wenst;

5. BETALING

(a) Betaling dient contant of via vrijgemaakte fondsen worden voldaan, uiterlijk 30 dagen nadat de factuur met betrekking tot de goederen is opgesteld. Indien de overeenkomst de leveringstermijn voorziet, heeft het bedrijf het recht om elke termijn te factureren.

(b) De tijd voor de betaling van alle verschuldigde bedragen is van essentieel belang. Indien de klant niet op tijd betaalt, geeft dit het bedrijf het recht om, zonder afbreuk te doen aan andere rechten, de levering van goederen op grond van een contract met de klant op te schorten en een dergelijk contract te beëindigen.

(c) Alle verschuldigde bedragen dienen zonder schuldvergelijking of aftrek te worden voldaan.

(d) Als de betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden, heeft het bedrijf het recht, indien gewenst, om zonder verdere kennisgeving het volgende in rekening te brengen:

(i) rente over alle uitstaande bedragen bij de klant tegen een tarief per jaar van 2% boven de geldende basisrente van Lloyds Bank PLC. Dergelijke rente wordt maandelijks berekend en samengesteld. Het bedrijf heeft het recht om alles dat na de vervaldatum wordt ontvangen aan te wenden ter voldoening van eventuele rente, alvorens enig saldo aan te wenden voor kwijtschelding van de oorspronkelijke schuld.

(ii) administratiekosten ter dekking van de kosten en uitgaven die voortvloeien uit de vertraging.

(e) De vereffening van openstaand saldo dat aan het bedrijf verschuldigd is, kan met behulp van een debiet- of kredietkaart betaald worden. Er wordt 3% toeslag toegevoegd aan alle bedragen die met een kredietkaart worden betaald.

6. LEVERING EN RISICO

(a) Data voor verzending of levering van de goederen zijn niet bindend en dienen slechts als verwachtingen. Als het bedrijf er niet in slaagt om de goederen voor deze data te verzenden, vormt dit geen schending van het contract en is het bedrijf niet aansprakelijk voor verlief of schade als gevolg van een dergelijk verzuim.

(b) De prijs van de goederen, inclusief vervoer (binnen het Verenigd Koninkrijk). De levering vindt plaats op het moment dat de goederen aankomen op de vestigingsplaats van de klant of de bestemming die is aangegeven in de leveringsinstructies. Indien de prijs geen vervoer omvat of er geen plaats voor levering is overeengekomen, zal de levering plaatsvinden in de fabriek van het bedrijf. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het bedrijf namens de klant en op hun kosten het vervoer van de goederen regelen, waarbij de door het bedrijf geselecteerde vervoerder de agent van de klant zal zijn. Wanneer de goederen moeten worden opgehaald bij de fabriek van het bedrijf, wordt de levering geacht plaats te vinden veertien dagen na de datum van kennisgeving door het bedrijf dat de goederen gereed zijn voor afhaling, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.

(c) Als de klant weigert om de goederen in ontvangst te nemen, kan het bedrijf kosten in rekening brengen voor het retourtransport. De klant die de goederen niet in ontvangst neemt, vermijdt zijn verplichting niet om de contractprijs te betalen.

(d) Als er schade optreedt vóór levering aan de klant, verbindt het bedrijf zich ertoe (onder voorbehoud van wat hieronder is bepaald) om de beschadigde of verloren goederen kosteloos te vervangen of te repareren. De voorgaande verbintenis is afhankelijk van:-

(i) de klant die, binnen drie dagen na ontvangst, het bedrijf en de vervoerder op de hoogte brengt van schade of verlies met redelijke bijzonderheden, of in geval van totaal verlies binnen tien dagen na ontvangst van de factuur, en

(ii) de klant geeft het bedrijf en/of zijn geautoriseerde agenten of adviseurs toestemming om eventuele beschadigde goederen te inspecteren. Indien gevraagd door het bedrijf, en op de kosten van het bedrijf, eventuele beschadigde goederen terug te sturen naar de fabriek van het bedrijf, binnen vijf dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek.

(e) Tenzij uitdrukkelijk bepaald in de voorwaarde, heeft het bedrijf geen aansprakelijkheid in verband met enige schade aan of verlies van de goederen tijdens het transport naar de overeengekomen plaats van levering.

(f) Het risico met betrekking tot alle goederen gaat op het moment van levering over op de klant.

7. OPSLAG

In het geval van de klant:-
(a) Het bedrijf op de hoogte stellen van het onvermogen om de levering van goederen te aanvaarden, of

(b) Het niet geven van leveringsinstructies wanneer dit wordt vereist of het niet ophalen van de verkochte goederen, of

(c) Uitstel aanvragen van de levering waarmee het bedrijf heeft ingestemd: de klant zal de goederen betalen alsof ze zijn afgeleverd, maar de goederen zullen worden opgeslagen op risico en kosten van de klant. Het bedrijf zal een redelijke vergoeding voor opslag in rekening brengen. Als de klant er niet in slaagt de goederen of enig deel daarvan op te halen of in ontvangst te nemen, binnen drie maanden na schriftelijke kennisgeving van het bedrijf dat de goederen gereed zijn voor afhaling of levering, heeft het bedrijf het recht om de goederen te verkopen of te vernietigen en de opbrengst van deze verkoop aan te wenden voor de betaling van alle bedragen die het contract aan het bedrijf verschuldigd zijn.

8. LEVERING

Vanaf het moment van levering, is de klant de verantwoordelijke van de goederen, maar:-

(a) De goederen blijven niettemin eigendom van het bedrijf tot het moment dat de klant alle bedragen, verschuldigd aan het bedrijf, betaald zijn. De klant zal al de stappen ondernemen die nodig zijn om de goederen van het bedrijf te beschermen tegen claims van derden.

(b) Totdat de eigendom overgaat, erkent de klant dat hij uitsluitend in het bezit is van de goederen als fiduciair bedrijf. Als de klant over de goederen beschikt voordat de volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt de opbrengst van een dergelijke verkoop door de klant in vertrouwen gehouden voor het bedrijf en mag deze niet vermengd worden met ander geld of worden gestort op een schuldrekening en is ten alle tijden identificeerbaar als geld van het bedrijf en de klant is daarom op verzoek aansprakelijk aan het bedrijf.

(c) Het bedrijf mag, met het terughalen van de goederen als doel, ieder pand betreden waarvan wordt aangenomen dat deze hier worden opgeslagen, en deze weer in bezit nemen. Het bedrijf heeft de bevoegdheid om de goederen door te verkopen en de opbrengst van de verkoop crediteren met het door de klant verschuldigde bedrag. Het saldo blijft verschuldigd.

(d) De klant zal de goederen, zolang ze eigendom van het bedrijf blijven, verzekeren tegen verlies of schade door branddiefstal en andere risico’s die gewoonlijk gedekt worden door verzekeringen in de bedrijfsactiviteiten die door de klant worden uitgeoefend. De goederen zullen tot de volledige vervangingswaarde ervan verzekerd zijn bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij onder een uitgebreide verzekeringspolis.

(e) Tot het moment dat de klant eigenaar wordt van de goederen zal hij deze op eigen terrein opslaan, gescheiden van eigen goederen of die van een andere partij, en herkenbaar gemaakt als de goederen van het bedrijf.

(f) Indien de klant, voordat enige betaling waarnaar in de voorwaarde wordt verwezen, een regeling of akkoord treft met schuldeisers, een faillissement pleegt of lijdt onder enige dwang of executie die wordt opgelegd op zijn activa, of een soortgelijk proces ondergaat volgens de wetten van de woonplaats van de klant, worden alle verschuldigde bedragen aan het bedrijf onmiddellijk opeisbaar en wordt de klant verzocht onmiddellijk:-

(i) de goederen die nog niet zijn afgevoerd aan het bedrijf te leveren, het bedrijf zal op verzoek daarom het recht hebben het terrein van de klant te betreden om dergelijke goederen op te halen, en

(ii) verantwoording aan het bedrijf voor de opbrengsten van goederen die eerder door de klant zijn weggegooid.

9. ACCEPTATIE

(a) De klant wordt geacht de goederen te hebben aanvaard als zijnde in overeenstemming met het contract en is verplicht daarvoor te betalen, tenzij het bedrijf binnen drie dagen na ontvangst een schriftelijke afwijzing ervan ontvangt. Door de klant geaccepteerde goederen kunnen achteraf niet meer worden geretourneerd.

(b) Als de klant, na de kennisgeving van afwijzing, met de goederen omgaat dat niet overeen komt met dergelijke afwijzing of met het eigendom van de goederen door het bedrijf, wordt de klant geacht de goederen te hebben aanvaard en is verplicht ervoor te betalen.

10. GARANTIE 

(a) Indien wordt aangetoond dat de goederen of een deel daarvan defect is

vanwege defecte materialen, vakmanschap of ontwerp, binnen een periode van twaalf maanden vanaf de datum van de oorspronkelijke verzending of levering van het bedrijf (met uitzondering van normale slijtage), zal het bedrijf naar eigen keuze ofwel:

(i) de goederen kosteloos vervangen of repareren, of

(ii) de contractprijs van de defecte goederen terugbetalen aan de klant, of

(iii) van de klant eisen dat hij de goederen behoudt en een redelijke vergoeding toekennen met betrekking tot dergelijke gebreken.

MITS

(1) Deze garantie niet van toepassing is op transportschade; het enige rechtsmiddel van de klant voor dergelijke schade is vermeld in artikel 6.

(2) De klant het bedrijf hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, binnen veertien dagen na kennisname; en

(3) Indien het bedrijf dit vereist, worden alle defecte goederen door de klant teruggestuurd naar de vestigingen van het bedrijf (om door het bedrijf te worden terugbetaald als zij overtuigd zijn van de beschadiging; en

(4) De goederen correct zijn opgeslagen en/of gebruikt door de klant; en

(5) De aansprakelijkheid van het bedrijf onder sub-clausule.

(a) Van dit artikel door de klant aanvaard worden ter vervangen van en met uitsluiting van alle andere claims die de klant zou hebben gehad zonder deze voorwaarden.

(b) DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR EVENTUELE CLAIMS, VERLIES, KOSTEN OF SCHADE VAN IEDERE AARD EN REDEN VAN OORZAAK, HETZIJ UIT CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID VAN HET BEDRIJF, PERSONEEL OF AGENTEN) VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET ENIGE GEBREKEN IN DE GOEDEREN OF ENIGE HANDELING VAN NALATIGHEID (AL DAN NIET EEN FUNDAMENTELE SCHENDING VAN HET CONTRACT VORMT SCHENDING VAN EEN FUNDAMENTELE VOORWAARDE VAN HET BEDRIJF, PERSONEEL OF AGENTSCHAPPEN BIJ DE UITVOERING VAN HET CONTRACT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT AAN DE ALGEMEENHEID VAN DE VOORGAANDE SCHENDING VAN ENIGE VOORWAARDE OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK RECHT OF ANDERSZIN) WORDT BEPERKT TOT EN ZAL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE PRIJS VAN DE GOEDEREN.

(c) HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS VAN ECONOMISCH VERLIES, PRODUCTIEVERLIES, WINSTDERVING OF ANDERE INDIRECTE GEVOLGLETSELS, VERLIES OF SCHADE, WAT DAN OOK VOORTVLOEIEN UIT CONTRACT OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID VAN HET BEDRIJF, PERSONEEL OF AGENTEN.)

(d) Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van het bedrijf beperken of uitsluiten met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, voor zover dit verboden is door de Britse wetgeving.

11. SUSPENSIE

Het bedrijf behoudt zich het recht om op elk moment de prestaties uit te stellen als het zich zorgen maakt over de financiële status van de klant of van mening is dat de klant zijn verplichtingen mogelijk niet zal nakomen. Het bedrijf zal de klant hiervan op de hoogte stellen en in goed geloof onderhandelen over een verdere oplossing.

12. TEKENINGEN EN SPECIFICATIES 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, garandeert het bedrijf niet dat de illustraties, gewichten en afmetingen gespecificeerd in de catalogi van het bedrijf of in relevante tekeningen of documenten door het bedrijf geleverd in alle gevallen identiek zullen zijn aan de goederen als gevolg van verbeteringen, aanpassingen of in hun specificaties die van tijd tot tijd kunnen worden opgesteld. Het bedrijf zal inspanningen leveren om de klant op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de standaardspecificaties met betrekking tot de goederen, maar het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Als goederen volgende de specificaties van de klant moeten worden vervaardigd (bijvoorbeeld, zonder beperking, een op maakt gemaakt doseersysteem), is de klant verantwoordelijk om te verzekeren dat de specificatie geschikt is voor het beoogde doel. De enige verantwoordelijkheid van het bedrijf is om de goederen volgens die specificatie te produceren, zonder specificaties te onderzoeken. De klant zal het bedrijf beschermen tegen elke claim.

13. KLANTENSTANDAARD

(a) Het bedrijf heeft het recht om het contract onmiddellijk te beëindigen of, naar eigen keuze, verdere leveringen van goederen op te schorten vanaf de klant een voorwaarde schendt.

(b) Een dergelijke beëindiging of opschorting doet geen afbreuk aan enige andere claim of recht dat het bedrijf anders tegen de klant zou kunnen hebben. Niettegenstaande een dergelijke beëindiging of opschorting zal de klant de volledige contractprijs voor de bestelde goederen betalen aan het bedrijf.

14. HANDELSMERKEN EN HANDELSNAMEN

De verkoop van goederen door het bedrijf, onder een van de handelsmerken- of namen (al dan niet geregistreerd), verleent de klant geen recht om een dergelijk handelsmerk- of naam te gebruiken of toe te passen op een product dat is vervaardigd of geproduceerd door of namens de klant uit of dergelijke goederen te incorporeren.

15. OVERMACHT

Het bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies, schade of vertraging die ontstaat als gevolgd van overmacht of andere zaken waarover het bedrijf geen controle heeft, met begrijp van maar niet beperkt tot arbeidsproblemen (al dan niet waarbij werknemers van het bedrijf betrokken zijn), tekort aan brandstof, grondstoffen of andere benodigdheden, burgerlijke onrust, overheidsbeperkingen of -voorschriften, brand of natuurrampen. In dergelijke omstandigheden kan het bedrijf, door middel van een schriftelijke kennisgeving, aan de klant de verdere uitvoering van het contract opschorten. Als een dergelijke opschorting langer dan negentig dagen duurt, heeft elke partij de mogelijkheid om het contract te beëindigen zonder aansprakelijkheid voor enig verlies dat de ander op dat moment heeft geleden. Met uitzondering wanneer goederen specifiek voor de klant zijn verkregen en er naar het redelijke oordeel van het bedrijf geen direct beschikbare markt voor bestaat, heeft het bedrijf het recht om de klant de kosten en uitgaven met betrekking tot die goederen in rekening te brengen.

16. VRIJSTELLING

Het nalaten of vertragen door het bedrijf bij de uitoefening van een recht zal niet gelden als een vertraging van afstand daarvan, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht een verdere uitoefening uitsluiten. De rechten en rechtsmiddelen die hierin zijn voorzien, zijn cumulatief met en niet exclusief de rechten en rechtsmiddelen waarin de wet voorziet.

17. VERKLARINGEN

Geen enkele verklaring, beschrijving, informatie, garantie, voorwaarde of aanbeveling opgenomen in een catalogus, prijslijst, advertentie of communicatie, hetzij schriftelijk of mondeling gedaan door een van de agenten of werknemers van het bedrijf, zal worden geïnterpreteerd als een uitbreiding, variatie of terzijdestelling van deze voorwaarden.

18. VERBREKING

Indien op enig moment een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt, zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen hiervan op geen enkele wijze worden aangetast.

19. TOEPASSELIJK RECHT

Het contract en deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en de klant onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

20. KENNISGEVING

Elke schriftelijke mededelingen onder deze voorwaarden door een partij aan de andere partij dienen voldoende te worden gedaan of gegeven door persoonlijke overhandiging of door verzending per aangetekende brief of per gewone brief met ontvangstbevestiging naar de laatst bekende statutaire zetel of hoofdvestiging van de andere partij. Indien persoonlijk overhandigd, wordt het geacht te zijn gegeven twee dagen na de verzending.